Olemme mukana Digiyritysneuvonta-hankkeessa, jossa kehitetään sekä pk-yritysten digikyvykkyyttä että yritysneuvojien valmiuksia neuvoa yrityksiä niiden digikehitysmatkalla. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen neuvontamalli, jonka myötä yritysten mahdollisuudet saada omien tarpeidensa mukaista digineuvontaa paranevat valtakunnallisesti merkittävästi.

Digitalisaatio koskettaa jatkuvasti useampia yrityksiä. Sen toivotaan mm. tehostavan yritysten toimintaa ja tarjoavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kuitenkin erityisesti pienissä yrityksissä resurssien niukkuus hidastaa uusien teknologioiden hyödyntämistä, ja yritykset tarvitsevat tukea modernien teknologioiden käyttöönottoon. Aloittavat ja toimintaansa kehittävät yritykset hyödyntävät usein yritysneuvontaorganisaatioiden palveluita myös digiasioissa, ja olisikin luontevaa, että yritykset saisivat neuvontaorganisaatioilta tukea myös digikyvykkyytensä parantamiseen.

Yritysneuvojien digiosaaminen avainasemassa

Yritysneuvojat tarvitsevat lisää osaamista digitalisaatiosta ja digitaalisista liiketoimintamalleista, jotta he voivat tukea yrityksiä digityökalujen käytössä ja digitaalisten liiketoimintaprosessien rakentamisessa. Neuvojilla on oltava valmius neuvoa yrityksiä hyödyntämään uusia teknologioita riippumatta yrityksen tilanteesta – tarvitsipa yritys apua liiketoiminnan suunnittelun tai kasvun, toiminnan kehittämisen tai sukupolvenvaihdoksen vaiheissa.

Digineuvojan työkalupakista työkaluja digitalisaation hyödyntämiseen

Hankkeessa kootaan yhteen yritysten digitalisaatiota ja teknologioiden hyödyntämistä tukevia työkaluja ja menetelmiä, kuten maturiteettityökaluja, kanvaksia, osaamiskartoituksia ja vertaissparrauksia. Hankkeessa mukana olevia yritysneuvojia koulutetaan näiden työkalujen ja menetelmien käyttöön. Kokemusten perusteella hankkeessa tuotetaan Digineuvojan työkalupakki, jossa huomioidaan eri vaiheissa olevien yritysten tarvitsema tuki. Digineuvojan työkalupakki tulee olemaan merkittävä lisä yritysneuvojien työkaluvalikoimaan.

Yritysneuvonnalla varmuus mallin toimivuuteen

Digineuvojan työkalupakkia pilotoidaan hankkeen aikana 150 yrityksen kanssa Oulun ja Turun seudulla, Lappeenrannassa sekä Satakunnan alueilla. Pilotoinnilla autetaan laajaa yritysjoukkoa eteenpäin heidän digipolullaan ja varmistutaan neuvontamallin sopivuudesta yritysten tarpeisiin. Pilotoinnissa varmistetaan, että neuvonta sopii eri toimialoille ja mukautuu niiden erityistarpeisiin.

Hankkeeseen osallistuvat saavat tietoa omasta digivalmiuksien tasostaan ja tukea uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että digitalisaation, datan ja tekoälyn mahdollisuudet nähdään yrityksissä aiempaa positiivisemmassa valossa ja motivaatio niiden hyödyntämiseen lisääntyy.

Kaikille avoin opas digi-, data- ja tekoälyneuvontaan

Hankkeen kehitystyön pohjalta kootaan opas digi-, data- ja tekoälyneuvontaan. Opas ja digikyvykkyyden kehittämisen työkalupakki tulevat olemaan Suomen kaikkien yritysneuvontaorganisaatioiden ja digikyvykkyyttään kehittävien yritysten hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen. Materiaalit tullaan säilyttämään TIEKEn sivuilla, ja cc-lisenssin ansiosta materiaaleja on mahdollista kehittää edelleen myös hankkeen jälkeen.

Digiyritysneuvonta – Digitalisaatio-, data- ja tekoälyneuvonnalla nykyisen ja tulevan pk-kentän digikyvykkyys kuntoon -hanke

Digiyritysneuvonta-hanke kehittää sekä yritysneuvojien valmiuksia neuvoa yrityksiä niiden digikehitysmatkalla että pk-yritysten digikyvykkyyttä.

Hankkeessa luodaan Digineuvojan työkalupakki, johon kerätään parhaita yritysten digitalisaatiota ja teknologioiden hyödyntämistä tukevia työkaluja ja menetelmiä. Digineuvojan työkalupakkia pilotoidaan hankkeen aikana yritysneuvojaverkoston ja 150 yrityksen kanssa.

Hankkeen ansiosta suomalaisten yritysten mahdollisuudet saada omien tarpeidensa mukaista digineuvontaa paranevat merkittävästi.

Hankeaika 

1.12.2023–30.11.2026

Hankekumppanit 

Hankkeen koordinaattorina toimii TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hankekumppaneita ovat Business Turku Oy Ab, Lappeenrannan kaupunki, Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry ja Prizztech Oy.

Rahoitus 

Hanketta osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus. Rahoitus on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Lisätietoja

Tuija Aitto-oja, 040 510 6315, tuija.aitto-oja@uusyrityskeskus.fi