Vanhempainrahat, sairauspäiväraha, työttömyysturva ja yrittäjän tapaturmavakuutus sekä monet muut yrittäjän etuudet ovat sidoksissa yrittäjän maksamaan YEL-vakuutukseen. Kyse ei siis ole pelkästään yrittäjän vanhuuseläkkeen turvaamisesta.  

Jos yrittäjän perhe kasvaa tai työuran riskit toteutuvat, määräytyvät etuuksien ja eläkkeiden suuruudet YEL-vakuutuksen perusteella. YEL kulkee yrittäjän rinnalla työuran kaikissa käänteissä.

YEL vaikuttaa yrittäjän etuuksiin uran kaikissa vaiheissa.

Perhe

Vanhempain vapaisiin liittyvät päivärahat määräytyvät YEL-työtulon perusteella. Yrittäjäkin pystyy viettämään taloudellisesti turvattua vauva-aikaa, kunhan on hyvissä ajoin määritellyt YEL-työtulonsa sopivalle tasolle. Vanhempainvapaiden päivärahat määräytyvät päivärahaoikeutta edeltävien 12 kuukauden työtulon mukaan.

YEL vaikuttaa perheen turvaan myös ikävämmissä tapauksissa. Jos yrittäjä menehtyy, ovat hänen puolisonsa ja alaikäiset lapsensa oikeutettuja perhe-eläkkeeseen, jonka määrä perustuu yrittäjän YEL-työtuloon.

Sairastuminen

Yrittäjä voi hakea Kelan sairauspäivärahaa, jos hän ei pysty työskentelemään sairastumisen vuoksi. Sairauspäivärahan ja tällä hetkellä valitettavan ajankohtaisen tartuntatautipäivärahan määrät perustuvat yrittäjän YEL-työtuloon. Yrittäjille sairauspäivärahaa maksetaan yhden omavastuupäivän jälkeen.

Yrittäjän sairauspäiväraha on kohtuullinen siinä tapauksessa, että YEL-työtulo on kohdillaan.

Tapaturmavakuutus

Vaikka YEL-vakuutus ei sisällä yrittäjän tapaturmavakuutusta, vaikuttaa YEL myös tapaturmavakuutukseen. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen saamisen edellytyksenä on voimassa oleva YEL-vakuutus. Tuloksi tähän vakuutukseen ilmoitetaan YEL:n mukainen työtulo. Jos yrittäjä joutuu tapaturmaan, lasketaan mahdollinen korvaus YEL-työtulon mukaan.

Työttömyysturva

YEL vaikuttaa myös yrittäjän työttömyysturvaan liittyviin etuuksiin.

Jos yrittäjä ei kuulu työttömyyskassaan, mutta hänen työtulonsa ylittää 13 573 euroa, on yrittäjä oikeutettu saamaan Kelan maksamaa peruspäivärahaa (edellyttäen, että työssäoloehto on täyttynyt). On hyvä muistaa, että Kelan peruspäiväraha on aina samansuuruinen riippumatta siitä, mille tasolle YEL-työtulo on määritelty.

Liittymällä Yrittäjäkassaan (yrittäjien työttömyyskassa) yrittäjä voi saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Yrittäjäkassaan liittymiseen vaaditaan minimissään 13 573 euron vuotuinen YEL-työtulo. Jo tällä pienimmällä vaaditulla työtulolla Yrittäjäkassan maksama työttömyysturva on lähes 170 euroa parempi kuin Kelan peruspäiväraha.

Jos yrittäjän YEL-työtulo on alle 13 573 euroa, on hän työttömäksi jäädessään oikeutettu vain tarveharkintaiseen työmarkkinatukeen. Tarveharkintaisen tuen määrään vaikuttavat myös muut yrittäjän saamat tulot.

Kuntoutus

Jos yrittäjä ei sairauden, vamman tai haitan vuoksi voi jatkaa omaa työtään, saattaa häntä uhata pysyvä työkyvyttömyys. Tällöin työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi voi vaihtoehtona olla ammatillinen kuntoutus, jossa tuetaan hänen mahdollisuuksiaan aloittaa uudessa työssä. Käytännössä kyse voi olla esim. uuden ammattiin opiskelusta, joka mahdollistuu YEL-työtuloon perustuvan kuntoutusrahan avulla.

Eläkkeelle siirtyminen

Vanhuuseläke on tutuin YEL:in tarjoama eläke-etuus, jonka lisäksi yrittäjä voi hyödyntää myös varhennettua vanhuuseläkettä.

Ikääntyvä yrittäjä voi nostaa osan kertyneestä eläkkeestään varhennettuna eläkkeenä jo ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Hän voi nostaa varhennetun eläkkeen lisäansioina ja jatkaa työskentelyä entiseen tapaan, tai hän voi sen turvin vähentää työntekoa tai lopettaa työskentelyn kokonaan.

YEL-työtulo

Työtulolla tarkoitetaan yrittäjän työpanoksen arvoa. Rahallisesti sen pitäisi vastata sitä summaa, jonka yrittäjä olisi valmis maksamaan yrittäjän omaa työtä tekevälle työntekijälle.

YEL-työtulon määrittäminen oikealle tasolle on tärkeää, koska se määrää sekä yrittäjän maksaman YEL-maksun että hänen saamiensa YEL:iin perustuvien etuuksien suuruuden.

Jokainen YEL-velvollinen määrittää työtulonsa itse. Laki määrittää YEL-työtulon suuruudelle vuosittain tarkastettavat rajat. Vuonna 2022 YEL-työtulon vuotuinen alaraja on 8 261,71 euroa ja yläraja 187 625,00 euroa.

Lisätietoa YEL:stä löytyy ELO:n verkkosivuilta. Tutustu mm. näihin
YEL-vakuuttaminen | Yrittäjän pakolliset vakuutukset – Elo
4 faktaa yrittäjän eläkkeestä, jotka jokaisen yrittäjän tulee tietää (elo.fi)

Niko Lassila
Yhteyspäällikkö, ELO
040 674 4460
niko.lassila@elo.fi