Kalenterivuoden lopussa pystytään tekemään joitakin toimenpiteitä verojen suunnittelemiseksi. Pienissä osakeyhtiöissä hyviä keinoja verotettavaan tuloon vaikuttamiseen ovat mm. hankintojen aikatauluttaminen, poistojen tekeminen, yrittäjän palkka ja vapaaehtoinen eläkevakuutus sekä osinkojen maksaminen. Eikä positiivisen tuloksen tekemistäkään kannata turhaan pelätä.

Kokonaisverotuksen suunnittelu

Pienissä yrittäjävetoisissa osakeyhtiöissä kokonaisverotuksen suunnittelussa huomioidaan sekä yhtiön että yrittäjän tulot. Usein verot halutaan minimoida ja siksi yrityksen tulos halutaan lähelle nollaa. Aina se ei kuitenkaan ole järkevää. Jos kokonaisuutta suunnitellaan vuotta pidemmälle ajalle, on positiivisen tuloksen tekeminen järkevää. Tulos vaikuttaa yrityksen nettovarallisuuteen, jolla taas on merkitystä osinkojen jakamiseen ja niiden verottamiseen. Loppuvuodesta kannattaa miettiä, millainen tulos yhtiössä halutaan saavuttaa. Kun tavoite on asetettu, voidaan suunnitella miten siihen päästään.

Hankintojen aikatauluttaminen

Hankinnat vaikuttavat yrityksen tulokseen ja siten myös verotukseen. Koneet ja kalusto, jonka laskennallinen käyttöikä on alle 3 vuotta, ovat tilikauden kulua. Tyypillisesti tällaisia laitteita ovat esim. kännykät ja läppärit, ja ne laitetaan tilinpäätöksessä suoraan kyseisen vuoden kuluiksi. Lisäksi voidaan tilikauden kuluiksi laittaa yhteensä 3600 € edestä sellaisia pienhankintoja, joiden käyttöikä on yli 3 vuotta. Tällöin yksittäisen hankinnan hinta saa olla korkeintaan 1200 €. Tällaiset hankinnat voidaan tehdä myös tilikauden lopulla tuloksen pienentämiseksi.

Poistot

Yhtiöissä voidaan hankkia myös sellaisia koneita, kalustoa tai muuta irtainta käyttöomaisuutta, joiden käyttöikä on yli 3 vuotta ja yksittäisen hankinnan hinta ylittää 1200 €. Näistä tehdään poistoja, joiden suuruus on korkeintaan 25 % hankinnan ostohinnasta ja jatkossa menojäännöksestä. Poistot voidaan tehdä täysimääräisinä jo siltä vuodelta, jonka aikana hankittu irtain on otettu käyttöön. Esim. jos on ostanut pakettiauton joulukuussa 2021, niin saman vuoden tilinpäätöksessä voidaan tehdä 25 % poisto. Jos yhtiölle on tulossa hyvä tulos, investointi voi olla järkevää tehdä vuoden lopussa eikä seuraavan alussa. Silloin yrityksen verotettavaa tulosta voidaan pienentää poistolla.

Vuonna 2020 tuli voimaan väliaikainen mahdollisuus tehdä korotettuja poistoja, jossa poiston määrä voi olla 50 % hankinnan poistojen menojäännöksestä. Tämä tuplapoisto on vapaaehtoinen ja se voidaan tehdä, jos laite on hankittu yritystoiminnan käyttöön, se kuuluu irtaimeen käyttöomaisuuteen, se on hankittu uutena ja otettu käyttöön 1.1.2020 tai sen jälkeen. Tuplapoistojen mahdollisuus on voimassa ainakin verovuoden 2023 loppuun asti.

Poistot – vero.fi

Palkka ja eläkevakuutukset

Pienissä osakeyhtiöissä yrittäjän palkka on yksinkertaisin tapa säätää yrityksen tulosta, koska yrittäjän palkka ei ole riippuvainen tehdyistä töistä tms. Joulukuussa kannattaakin laskea paljonko voi ja kannattaa nostaa palkkaa. Henkilökohtaista veroprosenttia kannattaa verrata osakeyhtiön maksamaan yhteisöveroon, joka on 20 % yhtiön tuloksesta.

Yritys voi maksaa yrittäjän vapaaehtoista lisäeläkemaksua 8500 euroon asti ilman, että maksua katsotaan yrittäjän palkaksi. Eläkemaksu on yritykselle vähennyskelpoista kulua.

Työnantajan ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutukset – vero.fi

Osingot

Osingon verotus riippuu osakkeen matemaattisesta arvosta, joka määräytyy yhtiön edellisenä vuonna päättyneen tilikauden taseen perusteella. Osingoista maksettavaksi tulevat verot voi laskea verottajan ohjeiden mukaisesti, ja osinkojen määrää voidaan suunnitella tulevien veroseuraamusten perusteella.

Osingot listaamattomasta yhtiöstä – vero.fi

Suoriteperusteinen kirjanpito

Osakeyhtiöiden kirjanpito on aina tehtävä suoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotot ja kulut kirjataan sille päivälle, jona niihin liittyvät tapahtumat ovat oikeasti tapahtuneet. Myynti- ja ostolaskujen päivämäärien muokkaaminen halutulle vuodelle ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista eikä se ole oikea tapa vaikuttaa yhtiön tulokseen.

Tilitoimistot yrittäjien apuna

Tilitoimiston kanssa kannattaa käydä läpi verotukseen liittyvät suunnitelmat. Ammattilaiset osaavat kertoa keinoista, joilla voidaan vaikuttaa yrityksen tulokseen ja siten sekä yrityksen että yrittäjän verojen määrään. He osaavat ottaa kantaa siihen, onko suunnitelluilla toimenpiteillä haluttua vaikutusta verotettavaan tulokseen vai ei. Siellä osataan kertoa myös ovatko suunnitellut toimenpiteet hyvän kirjanpitotavan mukaisia ja laillisia toimenpiteitä.

Antti Pernu
Toimitusjohtaja, Peca Oy
antti.pernu@peca.fi
+358 40 4865827
https://www.peca.fi/