```html

OIA:n aamukahvit yrityksille: Etu­mat­kaa digi­ta­li­saa­tios­ta pk-yri­tyk­sil­le

Ladataan Tapahtumat

Etsit­kö kei­noa saa­da etu­mat­kaa val­mis­ta­van teol­li­suu­den digi­ta­li­saa­tios­sa? Onko orga­ni­saa­tios­sa­si tar­ve päi­vit­tää osaa­mis­ta digi­ta­li­saa­tion eri osa-alueil­la? Tule kuu­le­maan ins­pi­roi­via tari­noi­ta yri­tyk­sil­tä ja digi­taa­li­sien tek­no­lo­gioi­den lyhyt­kou­lu­tuk­sis­ta sekä kan­sain­vä­li­sis­tä ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Aamu­pa­la­ti­lai­suu­des­sa muka­na Digi­taa­li­nen Euroop­pa-ohjel­ma­ra­hoit­tei­set Reboot Skills, Level Up sekä Eagle ‑hank­keet. Nämä inno­va­tii­vi­set hank­keet ovat sitou­tu­neet kiih­dyt­tä­mään digi­ta­li­saa­tio­ta tar­joa­mal­la käy­tän­nön­lä­hei­siä työ­ka­lu­ja yri­tyk­sil­le.

-Ins­pi­roi­du: Kuu­le koke­muk­sia alan pio­nee­reil­ta.

-Tutus­tu: Ilmai­sia rää­tä­löi­ty­jä lyhyt­kou­lu­tuk­sia Suo­mes­ta ja kan­sain­vä­li­sil­tä kump­pa­neil­ta.

Ota askel koh­ti menes­tyk­se­käs­tä digi­ta­li­saa­tio­ta! Tämä tilai­suus avaa ovet uusiin lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin ja antaa sinul­le eväät kil­pai­luun.

 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen https://www.lyyti.in/OIA_digitalisaatio

Go to Top